برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
زندگی پس از زندگی
«زندگی پس از زندگی» برنامه ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهرها و روستاها ی متععد ایران طی 4 سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است.
6
2020
قسمت های سریال زندگی پس از زندگی
زندگی پس اززندگی 1
زندگی پس اززندگی 2
زندگی پس اززندگی 3
زندگی پس از زندگی 4
زندگی پس از زندگی 5
زندگی پس اززندگی 6
زندگی پس اززندگی 7
زندگی پس اززندگی 8
زندگی پس از زندگی 9
زندگی پس از زندگی 10
زندگی پس از زندگی 11
زندگی پس اززندگی 12
زندگی پس از زندگی 13
زندگی پس از زندگی 14
زندگی پس از زندگی 15
زندگی پس از زندگی 16
زندگی پس از زندگی 17
زندگی پس اززندگی 18
زندگی پس اززندگی 19
زندگی پس از زندگی 20
زندگی پس از زندگی 21
فیلم های پیشنهادی