برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
مغز
در این مجموعه مستند علمی، نحوه عملکرد مغز در دیافت پیام های حسی و عصبی، پردازش این داده های و واکنش به آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
7
2019
قسمت های سریال مغز
مغز 1
مغز 2
مغز 3
مغز4
مغز 5