برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پلیس جوان
یونس، پلیس جوانی است که پدرش قاضی دادگستری بوده و به طرز مشکوکی به قتل می‌رسد. او به انگیزهٔ کشف راز قتل پدر و نیز به توصیه مادرش، بعد از به هم خوردن مراسم عقد با دختر عمویش نیلوفر، با دلی شکسته وارد دانشکدهٔ پلیس می‌شود و بعدها به عنوان ستوان آگاهی مشغول به کار می‌شود. او در خلال جستجوهایی که برای کشف راز قتل پدرش انجام می‌دهد متوجه مواردی می‌شود
5
2002
قسمت های سریال پلیس جوان
پلیس جوان 1
پلیس جوان 2
پلیس جوان 3
پلیس جوان 4
پلیس جوان 5
پلیس جوان 6
پلیس جوان 7
پلیس جوان 8
پلیس جوان 9
پلیس جوان 10
پلیس جوان 11
پلیس جوان 12
پلیس جوان 13
پلیس جوان 14
پلیس جوان 15
پلیس جوان 16
پلیس جوان 17
پلیس جوان 18
پلیس جوان 19
پلیس جوان 20
پلیس جوان 21
پلیس جوان 22
پلیس جوان 23
پلیس جوان 24
پلیس جوان 25
پلیس جوان 26
پلیس جوان 27
پلیس جوان 28
پلیس جوان 29
پلیس جوان 30
پلیس جوان 31
پلیس جوان 32
پلیس جوان 33
پلیس جوان 34
پلیس جوان 35
پلیس جوان 36
پلیس جوان 37
پلیس جوان 38
پلیس جوان 39
پلیس جوان 40
پلیس جوان 41
پلیس جوان 42
پلیس جوان43
پلیس جوان 44
فیلم های پیشنهادی