برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پاندای کونگ فوکار : پنجه ها ی سرنوشت
چهار پاندای کوچک، غاری افسانه ای را زیر دهکده پانداها پیدا می کنند. آن ها به شکل تصادفی در این غار انرژی چی باستانی و قدرتمند جنگجویان کونگ فو کار را جذب می کنند و قدرت های جدیدی بدست می آورند. هر کدام از آن ها، قدرتی متفاوت را از جنگجویی باستانی بدست می آورند که با نام های اژدهای آبی، لاکپشت سیاه، ببر سفید و سیمرغ سرخ شناخته می شوند.
8
2018
قسمت های سریال پاندای کونگ فوکار : پنجه ها ی سرنوشت
پاندا کونگ فوکار 1
پاندا کونگ فوکار2
فیلم های پیشنهادی