برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جوخه برادران
اين ميني سريال ماجراي گروهاني از نيروهاي چترباز آمريكايي را از دوران آموزش در آمريكا و انگليس تا پايان جنگ جهاني دوم در آلمان تعقيب مي كند.
0
2001