برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
جوخه برادران
اين ميني سريال ماجراي گروهاني از نيروهاي چترباز آمريكايي را از دوران آموزش در آمريكا و انگليس تا پايان جنگ جهاني دوم در آلمان تعقيب مي كند.
0
2001
قسمت های سریال جوخه برادران
جوخه برادران_1
جوخه برادران_2
جوخه برادران_3
جوخه برادران_4
جوخه برادران_5
جوخه برادران_6
جوخه برادران_7
جوخه برادران_8
فیلم های پیشنهادی