برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
3 پایتخت
نقي كه چند ماهى است بيكار شده، خانه‌اي را مي‌سازد و ارسطو به قصد ازدواج در اين خانه مراسمي مي‌گيرد كه خانه فرومي ريزد و همين ماجرا منجر به افسردگى نقى و قهر او با ارسطو مى شود.
0
2014
قسمت های سریال 3 پایتخت
پایتخت3_1
پایتخت 3_2
پایتخت3 _3
پایتخت 3_4
پایتخت 3_5
پایتخت 3_6
پایتخت 3_7
پایتخت 3_8
پایتخت 3_9
پایتخت 3_10
پایتخت 3_11
پایتخت 3_12
پایتخت 3_13
فیلم های پیشنهادی