برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
شب دهم
در قهوه خانه بساط مچ انداختن و طرنا بازي برقرار است. "ياور" كه بازي را برده براي "حيدر" حكم مي كند كه به خانه يكي از شاهزاده هاي قجري برود و دزدي كند. حيدر قبول مي كند اما هنگام برگشت از خانه شاهزاده دستگير مي شود. "فخر الزمان" براي ختم غائله دزدي به سرهنگ "درمنش" مي گويد كه خودش از حيدر خواسته اين وسايل را ببرد...
0
2001
قسمت های سریال شب دهم
شب دهم_1
شب دهم_2
شب دهم_3
شب دهم_4
شب دهم_5
شب دهم_6
شب دهم_7
شب دهم_8
شب دهم_9
شب دهم_10
شب دهم_11
شب دهم_12
فیلم های پیشنهادی