برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
معصوميت از دست رفته
داستان اين سريال، به سده نخست هجري برمي‌ گردد و با محوريت شخصيتي به نام شوذب شكل مي‌ گيرد.شوذب از ياران علي است، منتهي اكنون خزانه‌ دار كوفه و امويان شده‌ است. ميرباقري شوذب را در ميان عشق بين دو زن ترسيم مي‌ كند.
7
2013
قسمت های سریال معصوميت از دست رفته
معصومیت از دست رفته_ 1
معصومیت از دست رفته_2
معصومیت از دست رفته_3
معصومیت از دست رفته_4
معصومیت از دست رفته_5
معصومیت از دست رفته_6
معصومیت از دست رفته_7
معصومیت از دست رفته_8
معصومیت از دست رفته_9
معصومیت از دست رفته_10
معصومیت از دست رفته_11
معصومیت از دست رفته_12
معصومیت از دست رفته_13
معصومیت از دست رفته_14
معصومیت از دست رفته_15
معصومیت از دست رفته_16
فیلم های پیشنهادی