برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پس از باران
پس از باران روايتي انساني از روابط ارباب و رعيتي است كه با قراردادن زندگي خانواده يك ارباب و حضور دختري به عنوان همسر دوم ارباب، به نمايش شرايط جديد و مخالفت‌هاي خانواده ارباب «همسر اول» و عواقب و عوارض چنين حضوري مي‌پردازد.
0
2000
قسمت های سریال پس از باران
پس از باران_1
پس ازباران_2
پس ازباران_3
پس ازباران_4
پس ازباران_5
پس ازباران_6
پس ازباران_7
پس ازباران_8
پس ازباران_9
پس ازباران_10
پس ازباران_11
پس ازباران_12
پس ازباران_13
پس ازباران_14
پس ازباران_15
پس ازباران_16
پس ازباران_17
پس ازباران_18
پس ازباران_19
پس ازباران_20
پس ازباران_21
پس ازباران_22
پس ازباران_23
پس ازباران_24
پس ازباران_25
پس ازباران_26
پس ازباران_27
پس ازباران_28
پس ازباران_29
پس ازباران_30
پس ازباران_31
پس ازباران_32
پس ازباران_33
پس ازباران_34
پس ازباران_35
پس ازباران_36
پس ازباران_37
فیلم های پیشنهادی