برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
پلتفرم
یک زندان عمودی با یک سلول در هر سطح که دو نفر را در هر سلول خود جای دادهاست. با تنها یک سکوی غذایی و دو دقیقه در روز برای تغذیه از بالا به پایین.یک کابوس بی پایان برای به دام افتاده در گودال.
1:26:30
7
2019