برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
کشیده شده در بتن
هنگامی که دو پلیس بیش از متعصب از کار خود معلق می شوند، باید به دنیای تبهکاران و اراذل جنایتکار وارد شوند تا غرامت کارشان را بگیرند
1:58:19
7
2018