برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
دایره‌زنگی
روایتی است از معضل ماهواره و عمق تأثیرش در اجتماع ما
1:44:51
7.1
2008
فیلم های پیشنهادی