برای تماشای فیلم مورد نظر، لطفا ابتدا وارد شوید.
تلقین
«كاب» يك دزد ماهر در استخراج اسرار مورد نياز مراكز مرموز است. او مي‌ تواند هنگامي كه ديگران در خواب هستند و ذهنشان در آسيب پذيرترين وضعيت است ، اسرار كليدي آنان را از درون روياهايشان ربوده و در دنياي بيرون از خواب، اين اسرار را به خريداران متقاضي عرضه كند.
0:58:0
8.8
2010